ovm

Privacyverklaring

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybeleid. Jouw gegevens worden nooit aan derden verkocht en/of verstrekt!

Bescherming persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
OVM Scholing & Advies zal jouw gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over ons
OVM Scholing & Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-statement.

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer je je aanmeldt voor een cursus, een contactformulier invult of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan je gevraagd worden jouw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • straat en huisnummer
  • postcode en woonplaats
  • BIG-nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • om de overeenkomst die cursisten hebben met OVM Scholing & Advies financieel en administratief te kunnen afhandelen
  • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren

Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement. 

Geautomatiseerde besluitvorming
OVM Scholing & Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
OVM Scholing & Advies bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste inschrijving, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal OVM Scholing & Advies zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
OVM Scholing & Advies deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden (toe kennen nascholingspunten in het GAIA systeem) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren (met de door OVM Scholing & Advies verstrekte code) of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OVM Scholing & Advies. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OVM Scholing & Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via scholing@vanmuijden.nl